a

 

0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Godziny pracy: Pn. – Pt. 9:00 – 17:00

Product was successfully added to your shopping cart.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego „estheticBox.pl”

Polityka prywatności

 

I. Informacje ogólne

 

Nasza firma estheticBox  ma pełną świadomość faktu, iż Państwa prywatności jest bardzo istotnym elementem. Dokładany zatem wszelkich starań, aby wykorzystanie danych Państwa dotyczących, w tym w szczególności Państwa danych osobowych, odbywało się zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie uzasadnionym – dla świadczenia usług na Państwa rzecz, a także rozwoju oraz udoskonalania naszej oferty.

Spółka estheticBox z siedzibą Al. Rzeczypospolitej 2/95, 02-972 Warszawa, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000591992,
NIP 9512403272, kapitał zakładowy 5.000 PLN, dalej nazywana Spółkę. Prowadzimy działalność gospodarczą zgodnie z prawem polskim i w każdym czasie mogą się Państwo z nami skontaktować osobiście w naszej siedzibie, korespondencyjnie na adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres Al. Rzeczypospolitej 2/95, 02-972 Warszawa. Równocześnie informujemy Państwa, iż jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami (dalej Ustawa), a także zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).

Poniższa informacja ma na celu przedstawienie Państwu, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, które trafiają do nas w momencie gdy korzystają Państwo z naszej strony www.estheticbox.pl, zwanej również Stroną. Celem tego dokumentu jest poinformowanie Państwa,
w jaki sposób oraz w jakim zakresie mogą kontrolować Państwo przetwarzanie danych przez nas lub skontaktować się z nami w razie pytań.

II. Zbierane dane

 1.    Mogą Państwo przeglądać Stronę bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 poniżej [Dane zbierane automatycznie].

2.    Podczas korzystania przez Państwa ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące sprzętu z którego osiągnięty jest dostęp do Strony, co pośrednio stanowi oraz obejmuje Państwa dane osobowe. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google oraz Analytics.

3.    Pliki cookies, o których mowa w pkt. 2, to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje, co umożliwia m.in.:

a)    podnoszenie jakości obsługi oraz świadczonych usług,

b)    poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów,

c)    tworzenie statystyk oglądalności,

d)    ustalenie Państwa preferencji oraz dostosowywanie oferty do Państwa potrzeb.

 1. Wskazujemy, iż pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Aby tego dokonać powinni Państwa wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Jeśli chcą Państwo usunąć dotychczasowe pliki cookies należy wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie.
 3. W przypadku gdy chcą Państwo skorzystać z opcji otrzymywania naszego newslettera oraz zawartych w nim ofert, konieczne jest podanie adresu mail. Ponieważ zależy nam na ochronie Państwa prywatności dla otrzymywania newslettera nie jest konieczne podanie przez Państwa adresu mail umożliwiającego identyfikację Państwa osoby, a jedynie takiego który Państwu umożliwi zapoznanie się z treścią newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. W przypadku gdy korzystają Państwo z naszego sklepu internetowego, dla złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Państwa swoich danych osobowych. Każdorazowo dane podają Państwo dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia.

10.  W przypadku gdy zamierzają Państwo skorzystać z naszej oferty, nabyć oferowane towary lub usługi, zbierać będziemy następujące dane: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności dla potrzeb wystawienia faktur), adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres dostawy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.

 III. Wykorzystanie danych

 Państwa dane wykorzystujemy do:

a)    sprzedaży oraz świadczenia usług, w tym zapewnienia należytej Państwa obsługi,

b)    realizacji Państwa zamówienia, zawarcia oraz realizacji umowy,

c)    przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań,

d)    w ramach procesów płatności oraz dostawy,

e)    dostosowania, zmian, modyfikacji Strony;

f)     prowadzenia działań marketingowych, reklamowych lub promocyjnych.

 1. Przetwarzanie niektórych Państwa danych jest również niezbędne dla wywiązania się przez nas z obowiązków nakładanych przez obowiązujące prawo – dla przykładu obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości lub ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Państwa dane możemy również przetwarzać w innych prawnie uzasadnionych celach, w szczególności dla monitorowania Państwa aktywności na naszej Stronie (opisane pliki cookies), określanie Państwa zainteresowań i potrzeb (również pliki cookies), dochodzenia naszych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, monitorowania oraz powstrzymywania ewentualnych oszustw lub nadużyć.
 3. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne – zawarcie i wykonanie umowy, Państwa zgoda, realizacja prawnie usprawiedliwionych potrzeb lub spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane staramy się przetwarzać najkrócej, jak to możliwe, w przypadku gdy przetwarzamy je w ramach zawartej umowy będzie to trwało w okresie jej obowiązywania oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań z nią związanych, jeśli na przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę, dane będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania, jeśli dane przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego celu, przetwarzać je będziemy do czasu gdy ten interes trwa, gdy zaś przetwarzanie przez nas danych wynika z nałożonego przez prawo obowiązku, przetwarzać będziemy tak długo, jak wynika to z przepisów.
 5. Państwa dane przekazujemy innym podmiotom gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Przetwarzanie danych osobowych, w przypadku skorzystania ze sklepu lub zawarcia z nami umowy, może być powierzone podmiotom, które świadczą usługi powiązane z naszą ofertą, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi dane we własnym imieniu, co obejmuje głównie obsługę naszej współpracy w zakresie doręczeń (firmy kurierskie oraz pocztowe), obsługę płatności (banki, instytucje płatnicze).
 6. Udzieloną przez Państwa zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać, w tym również swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 Przysługuje Państwu uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie:

1.    sprostowania (poprawienie danych);

2.    usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;

3.    ograniczenia przetwarzania danych;

4.    dostęp do informacji o danych oraz samych danych;

5.    przenoszenia danych do innego administratora;

6.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem rodo@estheticbox.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Al. Rzeczypospolitej 2/95, 02-972 Warszawa.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1.    W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.    Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek Państwa praw wynikających z przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


 • Country:
 • Polska