a

 

0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Godziny pracy: Pn. – Pt. 9:00 – 17:00

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin Serwisu Internetowego estheticBox.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu usług oferowanych
za pośrednictwem  Sklepu Internetowego,  prowadzonego przez estheticBox Sp. z o.o. 
pod adresem www.estheticBox.pl

 

estheticBox Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawa Al. Rzeczypospolitej 2/95, kod pocztowy: 02-972
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000591992, NIP: 9512403272, REGON: 363329279, o kapitale zakładowym 5 000 PLN 

 

§ 1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

2. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
a posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot dokonujący sprzedaży usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem lub Konsumentem oferowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.estheticBox.pl, za pośrednictwem którego Klient lub Konsument może złożyć Zamówienie, którego administratorem jest Spółka.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta albo Konsumenta określające jednoznacznie rodzaj
i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12. Voucher – dokument elektroniczny, potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Klientem albo Konsumentem, a  Usługodawcą, który jest podstawą i zobowiązaniem do wykonania Usługi na warunkach opisanych w Regulaminie.

13. Użytkownik – Klient lub Konsument.

 

§ 2
Zasady ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz realizacji Przedmiotu transakcji oferowanej za jego pośrednictwem przez Usługodawców.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta lub Konsumenta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

§ 3
Składanie zamówień oraz formy płatności

Zamówienia może dokonać Klient lub Konsument. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym  estheticBox.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie usługi;

 1. Płatności dokonywane są za pomocą jednego z oferowanych przez Sklep Internetowy  systemów płatności, wg własnego wyboru Użytkownika:
  1. W przypadku płatności przelewem internetowym zapłata przez Użytkownika odbywa się w momencie złożenia deklaracji zakupu;
  2. W przypadku płatność kartą płatniczą lub PayU,  środki z jego karty płatniczej zostaną pobrane w momencie deklaracji zakupu.
 2. Umowa z Usługodawcą o zakup Usługi  zawierana jest z chwilą akceptacji dokonania płatności przez Użytkownika.

 

§ 4
Odpowiedzialność Sklepu Internetowego

 1. Określony Przedmiot Transakcji na rzecz Użytkownika świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dany Usługodawca, dlatego Sklep Internetowy estheticBox.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Usługodawcę należytego obowiązku realizacji Usługi. Wyłącznym adresatem wszelkich roszczeń dotyczących realizacji Usługi jest Usługodawca.
 2. estheticBox.pl potwierdza, że Usługodawca zobowiązany jest zrealizować Usługę na zasadach określonych w warunkach oferty, jeżeli przed wykonaniem Usługi zostanie mu przedstawiony Voucher. W wypadku niezrealizowania Usługi przez Usługodawcę, pomimo zgodnego z warunkami Usługi przedłożenia Vouchera, Użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do estheticBox.pl z wnioskiem o rekompensatę z tytułu niezrealizowania przez  Usługodawcę zobowiązań umownych czy ustawowych wobec Użytkownika.

 

§ 5
Ochrona danych osobowych kupujących

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe estheticBox.pl. gromadzi we własnym zakresie i przetwarza zgodnie zart. 43 ust. 1 a ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015poz. 2135,z późn. zm.) jest Spółka
 3. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników, jak i tych korzystających z serwisu bez rejestracji są przetwarzane przez estheticBox.pl w celu świadczenia Usług, obsługi transakcji sprzedaży usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących Usług podmiotów współpracujących.
 4. Użytkownik, korzystając z serwisu estheticBox.pl, nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie
  i przetwarzanie jego danych osobowych przez estheticBox.pl w zakresie opisanym
  w pkt 3.
 6. Dane Użytkowników oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Użytkowników będą również przekazywane Usługodawcom w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nich zakupionej przez Użytkownika Usługi.
 7. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość na podstawie wyżej wymienionej ustawy, wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia,
  w przypadkach uzasadnionych prawem, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez estheticBox.pl poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację do Usługowcy, na usługę przez niego świadczoną.
 2. W przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności przez Usługowce reklamację składa się do estheticBox.pl 
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w serwisie estheticBox.pl oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Sklep Internetowy estheticBox.pl rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, estheticBox.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub na adres jego zamieszkania listem poleconym.

 

§ 7
Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. W takim wypadku Konsument jest zobowiązany do powiadomienia estheticBox.pl o chęci odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia Użytkownikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota, w sposób wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi nie jest możliwe po zrealizowaniu Vouchera.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem transakcji było świadczenie usług, które Usługodawca wykonał w pełni  za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Partnera utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku, gdy po upływie 14 dni od zawarcia umowy Klient zgłasza się na zabieg jednak zostanie stwierdzone, iż nie kwalifikuje się do niego – klient ma prawo wybrać inne świadczenie oferowane przez danego Usługodawcę na kwotę równoważną kwocie Vouchera. Jeśli wartość wybranego zamiennie  świadczenia jest wyższa klient zobowiązuje się dopłacić różnicę między kwotą zakupu Vouchera, a wartością wybranej usługi.

 

§ 8
Zmiana Regulaminu

W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości przesłanej na jego adres e-mail. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez estheticBox.pl terminie, nie krótszym niż 3 dni od dnia podania Regulaminu do wiadomości.

 1. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę w trybie określonym  przez estheticBox.pl ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Voucher, który wykupił Użytkownik, a został wykorzystany przed wejściem w życie zmian Regulaminu, prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

 

 • Country:
 • Polska